Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden De Vastgoedstylist van ’t Gooi.

Artikel 1 Algemeen

1.1. Definities:
a.
De Vastgoedstylist van ’t Gooi te Eemnes (handelsnaam van Nicole Makker): de gebruiker van deze algemene voorwaarden; Eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66130050 , gevestigd aan de Goudhaver 24 te Eemnes.
b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met De Vastgoedstylist van ’t Gooi te Eemnes een overeenkomst sluit;
c. Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de opdrachtgever en De Vastgoedstylist van ’t Gooi te Eemnes.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de opdrachtgever sluit met De Vastgoedstylist van ’t Gooi te Eemnes.
1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De Vastgoedstylist van ’t Gooi te Eemnes en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2 Uitvoering van de opdracht
De Vastgoedstylist van ’t Gooi te Eemnes draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.

Artikel 3 Levertijd
3.1. De door De Vastgoedstylist van ’t Gooi te Eemnes opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
3.2. De levertijd gaat in op het moment dat de opdrachtgever van De Vastgoedstylist van ’t Gooi te Eemnes een schriftelijke of elektronische bevestiging heeft ontvangen.

Artikel 4 Verkregen informatie en documenten
De opdrachtgever dient de verkregen informatie, documenten alleen te gebruiken in de uitoefening van zijn eigen bedrijf (in geval van rechtspersoon) of in de privésfeer (in geval natuurlijk persoon). Het is niet toegestaan deze informatie en documenten openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

Artikel 5 Prijs
5.1. De opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief B.T.W.
5.2. In algemene zin opgegeven prijzen (zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of in reclame-uitingen) kunnen door De Vastgoedstylist van ’t Gooi te Eemnes te allen tijde gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die schriftelijk in de opdrachtovereenkomst is overeengekomen.

Artikel 6 Betaling
6.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door De Vastgoedstylist van ’t Gooi te Eemnes op de factuur aan te geven wijze.
6.2. Bij niet of niet-tijdige betaling is opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de opdrachtgever.
6.3. Wanneer opdrachtgever besluit de te koop staande woning uit de verkoop te halen, blijft de vordering van De Vastgoedstylist van ’t Gooi te Eemnes op opdrachtgever bestaan. Opdrachtgever verplicht zich ook dan over te gaan tot tijdige betaling van de factuur van De Vastgoedstylist van ’t Gooi te Eemnes.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1. De Vastgoedstylist van ’t Gooi te Eemnes, kan niet instaan voor volledige juistheid en volledigheid van de geleverde informatie en documenten. De Vastgoedstylist van ’t Gooi te Eemnes is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door De Vastgoedstylist van ’t Gooi te Eemnes geleverde dienst(en).
7.2. De Vastgoedstylist van ’t Gooi te Eemnes is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie en documenten. De Vastgoedstylist van ’t Gooi biedt niet de garantie dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen.
7.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan De Vastgoedstylist van ’t Gooi aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan De Vastgoedstylist van ’t Gooi te Eemnes worden verstrekt. Heeft opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is De Vastgoedstylist van ’t Gooi niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan De Vastgoedstylist van ’t Gooi te Eemnes zijn verstrekt, heeft De Vastgoedstylist van ’t Gooi het recht de uitvoering van de op- dracht op te schorten.
7.4. De Vastgoedstylist van ’t Gooi te Eemnes is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat De Vastgoedstylist van ’t Gooi te Eemnes is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor De Vastgoedstylist van ’t Gooi te Eemnes kenbaar behoorde te zijn.
7.5. De Vastgoedstylist van ’t Gooi te Eemnes is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7.6. Indien De Vastgoedstylist van ’t Gooi te Eemnes desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de opdrachtovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
7.7. Alle aanspraken jegens De Vastgoedstylist van ’t Gooi te Eemnes die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij De Vastgoedstylist van ’t Gooi te Eemnes zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 8 Fotografie/foto’s
De Vastgoedstyist van ’t Gooi heeft het gebruikersrecht van de fotograaf om de foto’s ten alle tijden voor promotie van haar eigen bedrijf te gebruiken.